Regulamin sklepu
Budowlane Markety
0

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem dobrymarketbudowlany.pl

Sprzedającym jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMI Michał Biłas, Jakub Biłas s.c.  z siedzibą przy ul. Kopernika 10, 38-500 Sanok, zarejestrowane pod numerem NIP: 687-10-00-259, Regon: 370481116, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonu

Doradztwo: 13 46 46 610

Sklep internetowy: 13 46 46 611

Pon.-Pt.: 8:00 - 16:00

Koszt połączenia za minutę zgodnie ze stawkami operatora jak za połączenie komórkowe.

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@dobrymarketbudowlany.pl

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego dobrymarketbudowlany.pl . W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) . W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014  poz. 827 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem dobrymarketbudowlany.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem dobrymarketbudowlany.pl.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie dobrymarketbudowlany.pl. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sklep na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.

3. Sklep internetowy dobrymarketbudowlany.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na towary, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies  oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

6. Wszystkie ceny w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych. Ceny produktów są cenami brutto, a więc zawierają podatek VAT.

7. Ceny oferowanych towarów nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszt dostawy podany jest w trakcie składania zamówienia w zależności od wybranej formy dostawy.

8. Klienci sklepu internetowego biorą udział w akcjach promocyjnych i rabatowych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach Sklepu.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów produktów objętych promocją.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

11. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Zakupu produktu można dokonać, rejestrując się na stronie sklepu internetowego poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakupu można dokonać także bez konieczności rejestracji.

2. Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronach internetowych Sklepu.  Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

4. Dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

6. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Klienta i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A. celem dostarczenia do Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.

2. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości itp. Dostępne formy dostawy Zamówienia oraz koszty dostawy Zamówienia dostępne dla Klienta zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową.

4. Zamówienie jest dostarczane za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w siedzibie sprzedającego.

5. Podstawą reklamacji towaru uszkodzonego mechanicznie jest protokół szkody spisany w obecności pracownika Poczty lub kuriera.

6. W przypadku większych zamówień, Sklep zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w osobnych partiach. O powyższym klient zostanie niezwłocznie poinformowany, jednocześnie zostanie mu przedstawione wyliczenie kosztów związanych z transportem w osobnych partiach – który to transport może być w takim wypadku droższy. Po przekazaniu ww. informacji klient będzie miał prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia bądź wyrazić zgodę na zaproponowane warunki.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy zamówionych towarów, tym samym zobowiązuje się do poinformowania zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W takiej sytuacji wycofanie realizacji zamówienia przez zamawiającego będzie możliwe gdy zmianie ulegną również koszty transportu.

 

§ 5 Formy Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę) wystawiany na żądanie Klienta i dołączony do przesyłki przy dostawie towaru. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.

Dane konta:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMI Michał Biłas, Jakub Biłas s.c.

ul. Kopernika 10, 38-500 Sanok

Pekao S. A: 52 1240 2340 1111 0010 8747 6074

3.  W przypadku dokonania przez Klienta płatności przelewem warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest zaksięgowanie wpłaty na koncie sklepu, a czas realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep płatności.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

§ 6 Zwrot zamówienia - prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu do sprzedawcy w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Elmi, ul. Kopernika 10, 38-500 Sanok lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@dobrymarketbudowlany.pl

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

3. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty przesłania sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty odesłania towaru ponosi kupujący.

4. Konsument proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu.

5. Zwracany towar powinien być stanie niezmienionym, tj. posiadać oryginalne etykiety oraz nie nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

 

§ 7 Reklamacje i gwarancja

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

4. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru należy kierować na adres mailowy info@dobrymarketbudowlany.pl  lub załączając towar na adres sklepu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Elmi ul. Kopernika 10, 38-500 Sanok.

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do reklamowanego produktu dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon).

6. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sklepu doprowadzenia zakupionego asortymentu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, obniżenie ceny zakupionego towaru, wymianę na nowy lub odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna.

7. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli takowy wybór jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Usługodawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, Usługodawca zwróci również koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu do Usługodawcy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

9. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

10. Reklamacje zgłaszane przez Klient będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.

11. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

12. Reklamacji nie podlegają:

- uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,

- uszkodzenia wynikłe ze zużywania się towaru,

- towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem,

- wygoda towaru

13. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zamawiający zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Zamawiający poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka check-box wyraża zgodę na przechowywanie, zbieranie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług, w szczególności do celów realizacji i rozliczania transakcji, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.

3. Dane są przekazywane dobrowolnie jednak ich podanie jest niezbędne do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Zamawiający może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności w formie newslettera, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia i zaakceptowanie tej opcji.

5. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

6. Serwis przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa, w tym: ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach: podania nieprawdziwych danych osobowych, nie dokonania aktualizacji podanych informacji osobowych przed złożeniem zamówienia, udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim.

3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

5. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu należy kierować na adres poczty elektronicznej info@dobrymarketbudowlany.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 13 46 46 611.